EN 13779

Syftet med den nya europeiska standarden EN 13779:2007 är att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö under alla årstider till acceptabla installations- och driftkostnader. Den har nu införts som nationell standard i alla länder. Här anges vilka filtreringskrav som systemet måste uppfylla för att åstadkomma hög inomhusluftkvalitet (IAQ) med hänsyn tagen till uteluften. Uteluften indelas i 3 kategorier alltifrån ODA 1, där luften är ren med undantag för tillfälliga föroreningar som pollen, till ODA 3, med höga halter av både gaser och partiklar. Mängden partiklar avser den totala mängden fasta eller flytande partiklar i luften. De flesta riktlinjer för uteluft hänvisar fortfarande till PM10 (partikeldiameter högst 10 µm). Men ur hälsoskyddssynpunkt är det en alltmer accepterad uppfattning att tonvikten bör läggas på partiklar som är mycket mindre än 10 µm. Gasföroreningar utgörs av koncentrationer av CO2, CO, NO2, SO2 och VOC.

I tabellen nedan visas typiska halter i uteluft och förslag till kategorisering av kvaliteten.

Koncentrationsnivåer av utomhusluft

Beskrivning av luftens kvalitetKoncentrationsnivåer*Kategori för utomhusluft

CO2 (ppm) CO2(mg/m2) NO2 (μg/m2)

SO2(μg/m2)

PM10(μg/m2)  
Landsbygd 350 < 1 5 - 35 < 5 < 20 ODA1
Mindre tätorter 400 1 - 3 15 - 40 5 - 15 10 - 30 ODA2
Innerstad 450 2 - 6 30 - 80
10 - 50 20 - 50 ODA3

Observera att det som i de flesta städer betecknas som ”normala halter” av partiklar faktiskt ligger inom det övre området (dålig kvalitet) för uteluft, d.v.s. ODA 2 eller ODA 3. För partiklar har Världshälsoorganisationen (WHO) angett som målsättning att det årliga medelvärdet för PM10 ska vara högst 40 µg/m3. Detta mål har ännu inte uppnåtts. Med andra ord tillbringar de flesta européer merparten av sin tid på platser där uteluften inte är bättre än ODA 2 eller ODA 3. Den uppenbara slutsatsen är att en lämplig filtrering är ytterst viktig ur hälsosynpunkt.

I den nya normen klassificeras inneluftens kvalitet från IDA 4 (låg IAQ) till IDA 1 (hög IAQ). En traditionell men begränsad metod att bestämma kvaliteten på inomhusluften är att studera nivån koldioxid (CO2) i luften. CO2 är en mänsklig utandningsprodukt. Den är en bra indikator på hur effektiv ventilationen är men ger inte ett entydigt mått på luftkvaliteten. En annan etablerad metod för utrymmen där människor vistas är att ange mängden extern luft som släpps in per person. Värden av denna typ används ofta för att beräkna ventilationssystemets storlek. Tabellen nedan visar typiska koldioxidnivåer och rekommenderade mängder inkommande utomhusluft för de olika kategorierna inomhusluft. Observera att ingen av metoderna tar hänsyn till de partikel- eller gasformiga föroreningar som förs in i huset tillsammans med uteluften.

Klassificering av inomhusluftens kvalitet

KategoriBeskrivningCO2 -nivå över uteluftens nivå (ppm) NormvärdenUtomhusluft
(m3/h/person)
Normvärden i rökfria utrymmen
IDA 1 Hög luftkvalitet < 400 >54
IDA 2 Medelhög luftkvalitet 400 – 600 36 - 54
IDA 3 Medelmåttig luftkvalitet 600- 1000 22 – 36
IDA 4 Låg luftkvalitet > 1 000 < 22

Rekommenderad filtrering enligt EN 13779

Efter att kvaliteten på utomhusluften har kategoriserats specificeras tydligt i EN 13779 vilken filterklass som krävs för att uppnå önskad kvalitet på inomhusluften. Filtren klassas enligt EN 779:2012. Standarden i EN 13779 är entydig: Om du vill uppnå en rimlig kvalitet på inomhusluften (IDA 1 eller IDA 2) och befinner dig i innerstadsmiljö krävs inte bara ett slutfilter av typ F9 utan även ett gasfilter (GF) som tar bort gasformiga (molekylära) föroreningar!

Utomhus-luftens kvalitetInomhusluftens kvalitet (IAQ)
IDA 1 (Hög) IDA 2 (Medelhög) IDA 3 (Medelmåttig) IDA 4 (Låg)
ODA1 F9 F8 F7 M5
ODA2 F7 / F9 M6 / F8 M5 / F7 M5 / M6
ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 M5 / F7 M5 / M6
GF) gasfilter

 


     
 
 • I innerstadsmiljö rekommenderas ett molekylärfilter (gasfilter). Detta filter är också en bra lösning i ODA 3-kategoriområden. Gasfiltret bör kombineras med ett vanligt partikelfilter av typ F8 eller F9. 
 • Av hygieniska skäl rekommenderas en partikelfiltrering i två steg: 
  – Minst M5 men helst F7 i det första steget.
  – Minst F7 men helst F9 i det andra steget.
  – Om endast ett filtreringssteg används krävs minst ett F7-filter.
 • I återluftssystem krävs minst M5-kvalitet för att skydda systemet. Helst bör ett filter av samma filterklass som det externa huvudfiltret användas.
 • För skydd av till- och frånluftssystemen bör minst klass M5-filter användas.
 • Oavsett vilken filterklass som används får filtrets effektivitet inte sjunka under fastställda värden. Kontrollera alltid utloppsverkningsgraden. Denna rapporteras när filtret testas enligt den aktuella och giltiga europeiska standarden, EN 779:2012, som har ersatt den tidigare EN 779.
 • Ekonomisk optimering bör inte vara den enda utgångspunkten vid bestämning av ett filters bytesintervall. Hänsyn måste också tas till hygienen. Tre gränser bör beaktas och bytestiden bestämmas av den gräns som först uppnås: slutligt tryckfall, den tid som filtret har varit installerat och den tid som det har varit i drift.
  – Första stegets filter: 2 000 timmars drifttid eller högst ett (1) års installation eller när slutvärdet för tryckfall uppnås.
  – Filter i det andra eller tredje steget: 4 000 timmars drifttid eller högst två (2) års installation eller när slutvärdet för tryckfall uppnås.
  – Utlopps- och återluftsfilter: 4 000 timmars drifttid eller högst två (2) års installation eller när slutvärdet för tryckfall uppnås.
 • För att förhindra mikrobiell tillväxt bör anläggningen utformas så att den relativa fuktigheten aldrig överstiger 90 % och att den genomsnittliga luftfuktigheten under tre dagar understiger 80 % i alla systemets delar, inklusive filtren.
 • I gasfilter förekommer ingen tryckförlust vid normal drift. Eftersom ett definitivt utlåtande saknas i EN 13779 rekommenderar Camfil Farr byte av gasfilter (molekylärfilter) efter ett (1) års installation eller 5 000 timmars drifttid.
 
     
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: