Sluthantering av filter

Luftfilter har till uppgift att ta bort föroreningar från luften för att på så sätt bibehålla god komfort för människor, förbättra hälsan, skydda människor från farliga ämnen och möjliggöra eller förbättra tillverkningsprocesser.

Detta sker genom att luftfiltren samlar upp föroreningarna i filtermediet. Ett enda luftfilter kan normalt rena 13 miljoner kubikmeter luft från föroreningar varje år. Det innebär att luftfiltret innehåller en massa ämnen som man bör skydda sig mot när man byter filter.

I Camfil Farr’s omfattande forskning ingår studier av följande ämnen:

  • TOC (Totalt organiskt kolinnehåll - påverkar brännbarheten)
  • Värmevärde
  • Tungmetaller
  • PAH (Polyaromatiska kolväten - som kan vara cancerogena)
  • Bakterier
  • Arbetsmiljö för personal som byter filter

Camfil Farr finns närvarande i praktiskt taget alla världens moderniserade länder och ovan nämnda analyser har även gett oss god kännedom om de regler som styr avfallshantering av filter.

Vårt program för analys av livscykelkostnader ger dig de mest kostnadseffektiva lösningarna. Dessa program beräknar även kostnaden för avfallshantering. Normalt utgör kostnaden för luftfiltrets avfallshantering högst 5 % av den totala livscykelkostnaden.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: