Experiments

Experiment

hälsa och produktivitet

På konferensen ”Healthy Buildings 2000” (Esbo, Finland, 6–10 augusti 2000) presenterade Dr David Wyon en uppsats med namnet ”The effects on health and self-estimated productivity of two experimental interventions which reduced airborne dust levels in office premises” (Effekterna på hälsa och självupplevd produktivitet vid två experimentella ingripanden för att minska luftburna dammpartiklar i kontorsmiljöer). Medförfattare var K. W. Tham, B. Croxford, A. Young samt T. Oreszczyn. Resultaten sammanfattas kortfattat nedan. Deras slutsats är att bättre tilluftsfiltrering och högre filterbytesfrekvens har positiv inverkan på hälsa och produktivitet i kontorsmiljöer.

Vid en tidigare fältstudie lyckades man påvisa att bättre städning av kontoren ledde till minskad exponering för luftburna dammpartiklar, men vid denna studie undersöktes inte möjlig inverkan av detta på hälsa, välbefinnande och produktivitet. I en annan studie rapporterades att symtom från slemhinnor i ögon, näsa och hals minskades avsevärt om kontorsmiljön städades noga samt att noggrannare städning ledde till en väsentlig minskning av nästäppa.

I en amerikansk studie, där de traditionella tilluftsfiltren på kontoret ersattes med högavskiljande luftfilter (95 % för 0,3 μm partiklar), minskades de luftburna dammnivåerna i storleksintervall över PM2 och man fann även en positiv inverkan på tre symtom på sjuka hus-syndrom (SBS): ”för kvavt”, ”för fuktigt” samt ”mental förvirring”.

Tack vare dessa resultat törs man med rätta hävda att även andra sätt att minska exponeringen för damm, till exempel genom val av material, slutna hyllsystem, bättre tilluftsfiltrering, högre tilluftseffekt eller fristående luftrenare, kan ha en positiv inverkan på människors hälsa.

Kontorsexperiment i London

Experimentet i London utfördes för att avgöra om hälsa och produktivitet skulle påverkas av att förfilter byttes ut eller att luftrenare användes.

Under en period på 18 veckor förändrade man dammnivåerna på ett kontor i centrala London genom att byta ut de begagnade tilluftsförfiltren (P-filter) och ersätta dem med nya samt att använda fristående elektrostatiska filter (E-filter).

     
 

Slutsats

När tilluftsförfiltren i kontorsbyggnaden byttes ut minskades graden av flera symtom på sjuka hus-syndrom, samtidigt som den självupplevda produktiviteten ökade med 5,7 %.

Det råder med andra ord inget tvivel om att bättre tilluftsfiltrering och högre filterbytesfrekvens har positiv inverkan på både hälsa och produktivitet.

Enbart omfattningen på produktivitetsökningen bör flera gånger om rättfärdiga de ökade kostnader som en förbättrad kvalitet på inomhusluften medför.

– Tilluftsfiltrering förbättrar inomhusluftens kvalitet utan att luftomsättningen ökas: det innebär att energikostnaderna endast ökar så till vida att det krävs mer ström till fläktarna för att uppväga tryckfallet vid filtret, och även denna ökning minimeras vid frekventa filterbyten, säger Dr Wyon.

 
     

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: