Radon

Radongas finns naturligt i marken. Den kommer in i husen via brunnar, avloppsrör, sprickor, ledningsgenomföringar och grundkonstruktioner. Markgaser innehåller så mycket radon att föroreningshalterna i inneluften skulle öka avsevärt om bara 0,1 % av den luft som förs in i huset kommer från marken. Halterna i hus där det finns en radonkälla beror av antalet luftomsättningar. Ventilationen utnyttjas ofta för att motverka radonföroreningar i ett hus.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: