Förbränningsprodukter

Camfil Farr /Sverige /filterteknik /luftkvalitet inomhus (IAQ) /Förbränningsprodukter

Förbränningsprodukter

Vid förbränning alstras H2O, NO, NO2, CO, CO2 och partiklar. Förbränningen kan också avge kolväten, ångor och organiska partiklar. Orenheter som metaller, merkaptaner, svaveloxider och andra partiklar kan avges. Många av partiklarna är stora och sjunker ned, men partiklar mindre än 1 µm kan hålla sig svävande i luften under lång tid.

Gasbrännare avger NO2 och CO som måste ventileras till uteluften. Rumskaminer avger partiklar, CO, NO2 och ibland SO2. Gasspisar släpper ut både partiklar och gaser. Ved- och koleldade spisar släpper ut partiklar när man öppnar spisen för att lägga in bränsle. Öppna spisar avger partiklar oavbrutet.

Förbränningsmotorer kan vara en källa till förorening av inomhusluften i kontor, skolor, sjukhus, hotell, köpcentra och butiker med intilliggande garage. Biltrafiken har inneburit en stor ökning av halterna av ämnen i gas- och partikelform i uteluftmiljön.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: