Asbest

Asbest är ett oorganiskt fibermaterial som användes i stor omfattning till byggnads- och ventilationsisolering och för andra byggändamål vid mitten av förra århundradet. Det förbjöds på 1970-talet och en intensiv saneringsverksamhet påbörjades. Omkring 20 % av byggnaderna i USA innehåller någon form av lättpulvriserade asbesthaltiga material. Ett asbesthaltigt material kallas lättpulvriserat om det går att krossa, pulvrisera eller finfördela det i handen.

USA:s hälso-, utbildnings- och socialdepartement har rapporterat att det i 20 städer i USA förekommer luftburen asbest med högsta halter på upp till 0,007 fibrer per kubikcentimeter och medelvärden på 0,0006 fibrer per kubikcentimeter. USA:s nationella vetenskapsakademi har fastslagit att medelvärdet för asbesthalten i luft över hela USA är 0,0004 fibrer per kubikcentimeter.

Asbest orsakar asbestos, eller lungfibros, vilken ibland kan leda till cancer. Asbest orsakar också cancer i struphuvudet och misstänks också kunna orsaka mag- och tarmcancer. Det är oftast människor som har utsatts för höga halter av asbestfibrer i luften som drabbas av allvariga hälsoeffekter.

Asbest finns i följande material:

Produkttyp Ändamål
Förekommer vanligen i
Akustikplattor Ljuddämpning Undertak i skollokaler, samlingslokaler och lokaler för allmänna ändamål
Värme isolering
Säkerhet-energibesparing Rörledningar och värmepannor
Brandskydd för stål Brandskydd Inklädnad av byggnadsstommar av stål
Asbestcementskivor Brandskydd I närheten av ugnar och pannor
Golvskivor och golvplattor Lätta att rengöra-dekorativa Golv, skollokaler och samlingslokaler
Textilier Brandskydd Gardiner i hörsalar, förkläden och handskar i laboratorier

Asbest anses i allmänhet inte vara farligt om inte asbestfibrer från det asbesthaltiga materialet kan komma ut i luften. Torra beklädnadsmaterial tillhör ofta den kategori som kan släppa ut fibrer. I många fall täcker man asbesten med en tätande beläggning för att minska eller eliminera utsläppen av fibrer till luften.

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: