Indoor Air Quality (IAQ)

Luftkvalitet inomhus (IAQ)

Inomhusluftens kvalitet avser halten av aerosoler och gaser, temperaturen och fuktigheten i luften inuti en byggnad. I bostadshus avgörs luftens kvalitet av dess förmåga att bibehålla hälsan och välbefinnandet hos de människor som vistas i huset. Vid tillverkningsprocesser avgörs luftens kvalitet av förmågan att på ett kostnadseffektivt sätt framställa produkter av god kvalitet i byggnaden.

Den viktigaste delen av inomhusluftens kvalitet är renheten. Luftföroreningar består av partiklar, gaser och ångor som kan försämra människors hälsa och välbefinnande. Även produktionen och effektiviteten i produktionsprocesserna kan försämras.

Produktionsprocesser

Branschen har i allmänhet särskilda krav på god renhetsnivå i fråga om partiklar och molekylära föroreningar. Kraven sträcker sig normalt från god hygienisk nivå med låga nivåer av föroreningar till extremt höga renhetsnivåer (t.ex. halvledarindustrin).

Människors hälsa

Hälsa och människors  välbefinnande påverkas av luftföroreningar. Undersökningar om vikten av ren inomhusluft har intensifierats de senaste åren. Idag finns det tydliga indikationer på att partiklar (särskilt fina- och ultrafina partiklar) kan orsaka problem, både på kort och lång sikt. Gaser och ångor kan orsaka irritation eller tom akuta problem beroende på koncentrationen. Typiska exempel på dessa gasformiga föroreningar är Ozon, NO2 och VOC (Volatile Organic Compounds).

Läs mer om de olika föroreningskällorna som påverkar dålig inomhusluft 
Föroreningskällor

Varför har inomhusluftens kvalitet försämrats

Under 1970-talet blev den globala energianvändningen en viktig politisk och ekonomisk fråga på grund av de energikriser som pågick under detta årtionde. Följden blev att kostnaden för att värma upp och kyla luften i byggnader ökade och att byggnadsmetoderna förändrades. Många hus försågs med tilläggsisolering, fuktspärrar och nya och tätare fönster och dörrar. Nya byggmetoder utvecklades med syfte att minska värmeöverföringen genom väggar och fönster och att minska luftgenomströmningen och luftutbytet genom väggar, fönster och dörrar. Resultatet blev en uppbyggnad av föroreningar och fukt inuti hus som tidigare hade erbjudit en hälsosam boendemiljö.

"Sjuka hus-syndromet" har nu blivit en allmän etikett på huvudvärk, ögonirritation, näsirritation, trötthet och andra symptom som kan relateras till den tid som tillbringas i ett visst hus eller rum.

"Byggnadsrelaterad sjukdom" avser en specifik diagnosticerbar sjukdom vars orsak kan spåras till ett visst hus eller rum. Legionärssjukan är ett exempel på en byggnadsrelaterad sjukdom.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: