Luftfilterteknik

Luftfilter är i allmänhet fysikaliskt enkla men ändå tekniskt komplicerade produkter. Oavsett om de är partikel- eller gasfilter tar de hjälp av en komplicerad kedja av mekanismer för att lösa sin uppgift. I många fall träder fler än en av dessa mekanismer i funktion.

Många nya tekniska metoder har använts för att förbättra kvalitet och prestanda hos luftfilter och i vissa fall för att sänka kostnaderna. Bland de områden där de största framstegen har gjorts kan nämnas minskning av tryckfallet och borttagning av biologiska föroreningar i filtermedierna. Det är viktigt att fundera på om det är nödvändigt och funktionsmässigt motiverat att använda ny teknik för produkter som luftfilter. I många fall är det så, men inte i alla. Det finns tekniska metoder, t.ex. jonluftrenare, som alstrar biprodukter som kan skada människor och miljö.

Detta avsnitt ger en översikt av luftfiltreringsteknik, och ger en grund från vilken du kan tala med andra om hur luftfilter fungerar. Kom ihåg: att skapa ett filter som är 100% effektiv på föroreningar, har noll i tryckfall och inte ger några biprodukter är målet för alla luftfilterforskare.

Luftfilter & Energibesparingar

Luftfiltertester

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en stor del av vår framtid       Under 2009 inledde Camfil arbetet med att...

Läs mer

Luftkvalitet inomhus (IAQ)

Inomhusluftens kvalitet avser halten av aerosoler och gaser, temperaturen och fuktigheten i lufte...

Läs mer

Filtreringsprinciper

Mekaniska luftfilter tar bort partiklar ur luftströmmen genom att partiklarna kommer i kontakt me...

Läs mer
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev