Museer

Olämpliga omgivningsförhållanden kan orsaka obotliga skador på ömtåliga museiföremål. Bland de kritiska parametrarna kan nämnas temperatur, relativ luftfuktighet, belysning, partikelföroreningar (damm), molekylära föroreningar (gaser) och ohyra.

Molekylär filtrering är en kostnadseffektiv metod för att kontrollera skadliga föroreningar och skapa säkra förvarings- och visningsförhållanden. Det finns flera olika lösningar allt efter typ och halt av gasformiga föroreningar, typ av föremål som ska skyddas och ventilationssystemets utformning. Molekylär filtrering kan användas i antingen friskluft- eller recirkulationsluftaggregaten. Vid lösningar för friskluft måste man ta hänsyn till de höga externa halterna och att filtreringen måste ske i ett steg. Vid lösningar för recirkulationsluft gäller lägre halter i omgivningsluften och flera steg vid filtreringen.

Supporttjänster

Camfil kan erbjuda ett omfattande urval av supporttjänster som gör det möjligt för användarna att få ut mesta möjliga nytta av sina molekylärfiltersystem. Det är särskilt viktigt att kunna lita på luftkvaliteten i slutna utrymmen och att kunna förutsäga livslängden innan filtrets avskiljningsgrad har sjunkit till en oacceptabel nivå och filtret till slut blir obrukbart.

Testning

Camfil har en unik provningsanläggning för molekylärfilter där produkter kan testas i full skala med ett brett urval av temperaturer och luftfuktighetsvärden som simulerar verkliga tillämpningsförhållanden. Filtren kan sedan belastas med många olika gaser och ångor. Med hjälp av avancerad detekteringsutrustning uppströms och nedströms om filtren kan man få fram realistiska kurvor över ursprunglig avskiljningsgrad och över avskiljningsgraden som funktion av livslängden.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: