Livsmedelsindustrin

Utomhusluften kan innehålla 200 till 1500 bakterier/m3, ett luftbehandlingsaggregat med en kapacitet på 10 000 m3/h kan tillföra mellan 2 000 000-15 000 000 bakterier varje timme och allvarligt kontaminera livsmedels- och dryckesproduktion. En effektiv luftfiltrering är lösningen.

Att skydda människors hälsa är en viktig fråga för statsförvaltningen i hela världen och livsmedelsproduktion är ett område som är strikt reglerat för att undvika alla tänkbara risker i samband med eventuella föroreningar i produktionsanläggningar.

När folkhälsan hotas av en allvarlig risk, kan såväl nationella som internationella organ (WHO) för mat, hälsa och säkerhet rekommendera myndigheter att genomdriva nödvändiga åtgärder genom olika policy. Sådana åtgärder kan inbegripa destruktion av livsmedel eller produktionsavbrott av hela eller delar av företagets produktionsanläggning.

För att säkerställa livsmedelssäkerheten, krävs av dem som är ansvariga för anläggningar att:

• identifiera aspekter i deras affärsverksamhet som påverkar livsmedelssäkerheten

• se till att lämpliga säkerhetsförfaranden införs, genomförs och uppdateras på grundval av ADPCM/HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) principer. Detta ledningssystem inbegriper livsmedelssäkerhet genom analys och kontroll av biologiska, kemiska och fysiska risker från råvaruproduktion, upphandling och hantering, till tillverkning, distribution och konsumtion av den färdiga produkten.

För att förhindra att luftbehandlingsaggregatet skall bli en potentiell risk för tillväxt av mikroorganismer (Colony Forming Units, CFU) så måste temperatur och fuktighet kontrolleras noggrant. Organiskt material i t ex värmeväxlare eller andra systemkomponenter kan annars utgöra en bra grogrund för tillväxt av mikroorganismer.

Camfil  erbjuder ett komplett utbud av luftfiltrering för den globala mat- och dryckesindustrin mot mikrobiologisk förorening.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: